Raons per fer els cursos

  • Dissenyar experiències d'aprenentatge innovadores per implantar a les classes.
  • Aprendre a integrar a l’aula noves eines digitals des d'un enfocament pedagògic.
  • Actualitzar les competències i habilitats per respondre a les noves necessitats educatives.
  • Tenir un impacte en l’alumnat i així millorar el seu rendiment escolar i les seves competències.
  • Obtenir punts per a oposicions i concursos de trasllat.

Presentació

Additio i Aonia s'han aliat per facilitar i fomentar l'aprenentatge en línia al professorat basant-se en tres aspectes fonamentals:

– Un model i una metodologia 100% en línia i amb tutoria, amb activitats i un enfocament eminentment pràctics per facilitar a l’alumnat del curs l’aplicació d’allò après a l’activitat diària.
– Un panel de tutors i professors experts, de primer nivell, formats a escala internacional.
– Una plataforma amb un entorn d'aprenentatge molt intuïtiu i senzill, que facilitarà l’aprofitament del curs per part de l’alumnat.

Aonia Educación és una consultora educativa especialitzada a ajudar institucions educatives i a docents en els seus processos d'integració de la tecnologia amb l’objectiu de millorar el procés d'ensenyament a l’aula. Amb més de 25.000 docents formats, compta amb un panell d'experts amb experiència internacional.

Additio és una plataforma de gestió acadèmica focalitzada a transformar centres educatius i a impulsar l'aprenentatge dels estudiants. Centenars de centres en més de cinquanta països, així com centenars de milers de professors fan servir les seves eines per fomentar els processos d'avaluació, planificació i comunicació amb un impacte en més de cinc milions d'alumnes.

Aonia i Additio són socis de Google, Microsoft, Moodle, Adobe i Amazon en les seves divisions educatives i tecnològiques, i disposen del coneixement per oferir cursos sobre les eines de Google, Microsoft, Additio, així com també sobre competència i seguretat digital, entre les seves temàtiques principals.

 

RECONEIXEMENT DE LA FORMACIÓ PER A PROFESSORAT D’ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI

Segons l’ORDRE ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professoratd’ensenyament no universitari del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6205 – 03/09/2012, en l’article 11 “Reconeixement individual d’activitats formatives a petició de la persona interessada” es parla de les tipologies d’activitats que es preveu reconèixer per aquesta via, entre les quals trobem:

“Activitats de formació permanent realitzades a la unió Europea i organitzades per organismes oficials, per universitats o institucions de formació del professorat oficialment reconegudes i que tinguin un prestigi acreditat per les autoritats educatives del país respectiu, sempre que el seu contingut tingui relació amb els ensenyaments regulats per la normativa vigent. Així com les activitats de formació, amb o sense mobilitat, desenvolupades en el marc de la formació europea promoguda per l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, en el seu Programa d’Aprenentatge Permanent o en altres programes oficials i impulsats per la unió Europea. Serà preceptiu l’informe favorable de la direcció general corresponent. En aquest cas la certificació esmentada amb caràcter general haurà de ser emesa en qualsevol de les llengües oficials a la Unió Europea i haurà d’incloure traducció al català i/o al castellà.”

Consulteu al Departament d’Ensenyament de la vostra comunitat autònoma les vies de reconeixement de les formacions realitzades.

eventis