Informació bàsica

A qui s'adreça

A mestres d'educació infantil i primària, a professorat d'educació secundària, a llicenciades i llicenciats que vulguin treballar en qualsevol nivell o etapa d'un centre educatiu, a professionals de la psicopedagogia, la pedagogia, la direcció i caps d'estudis en escoles i instituts, a personal tècnic d’educació infantil (TEI) i a professionals amb vinculació al sector educatiu i interessats en l'educació com a motor de canvi.

Requisits d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat serà per a persones titulades en Educació, Psicopedagogia i Pedagogia, altres titulacions que donin dret a la docència i titulacions afins. La direcció del curs pot acceptar inscripcions d'aspirants que no disposin de titulació universitària o de l'ensenyament obligatori requerit.

Objectius

– Millorar les competències pedagògiques i didàctiques necessàries per a exercir la docència.
– Aplicar els coneixements i les destreses adquirides per resoldre les dificultats pròpies dels processos d'ensenyament-aprenentatge en els diferents contextos en què es desenvolupin la seva activitat professional.
– Conèixer i dominar l'ús de les' eines TIC i la seva aplicació pedagògica per millorar l'aprenentatge i la productivitat com a docents.
– Integrar coneixements de manera que es puguin afrontar la complexitat del sistema i dels diferents processos educatius que tenen lloc al centre educatiu i a l'aula.
– Facilitar al professorat la formació i l'assessorament necessaris per a la millora de les pràctiques educatives, el rendiment i l'èxit educatiu acadèmic de tot l'alumnat.
– Donar suport al desenvolupament de models educatius i estratègies d'ensenyament-aprenentatge que permetin donar resposta a la diversitat de l'alumnat.
– D'aquesta manera es contribuirà al foment de l'equitat i la igualtat d'oportunitats, i a afavorir la transformació del centre en un entorn col·laboratiu d'aprenentatge en la qual participin tots els membres de la comunitat educativa.

Sortides professionals

– Mestre, professor, tutor, director de centre o cap d'estudis especialitzat en transformació educativa.
– Assessor educatiu especialitzat en l'educació per projectes i en el disseny d'ambients d'aprenentatge.
– Orientador educatiu especialitzat en l'aplicació implementació de pràctiques pedagògiques innovadores a l'àmbit educatiu.
– Consultor educatiu especialitzat en noves tecnologies aplicades a l'aula.

Titulació

Curs d'Especialització per la Fundació UdG: Innovació i Formació

eventis